Οροι λειτουργΙας ιστοτοπου / eshop

Μέσω του διαδικτυακού τόπου www.bonumterrae.gr της ανώνυμης εταιρίας «BONUM TERRAE A.E.», νομίμως συσταθέντος, η Εταιρία προβάλλει, προωθεί και διαθέτει προς πώληση προϊόντα που εμπορεύεται.

Ο ως άνω διαδικτυακός τόπος ανήκει στην ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ – ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ BONUM TERRAE» και με διακριτικό τίτλο «BONUM TERRAE Α.Ε.», η οποίο εδρεύει στην Αθήνα Αττικής (Ελλάδα), Αναστασίου Ζίννη 38 και Φαλήρου 85, Τ.Κ. 11741, ΑΦΜ: 800373691, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ, E-mail επικοινωνίας: info@bonumterrae.gr, Τηλ Παραγγελιών: +30 210 92 27 752, Φαξ: +30 2130 295 315.

Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις διέπουν τις, μέσω του www.bonumterrae.gr (εφεξής ιστότοπος ή ιστοσελίδα) διενεργούμενες συναλλαγές λιανικής, την πρόσβαση και χρήση του και των επιμέρους σχετιζόμενων με αυτόν υπηρεσιών, που παρέχονται από, μέσω ή εκ μέρους της εταιρίας «BONUM TERRAE A.E.» (εφεξής η «Εταιρία»).
Πριν εισέλθετε, χρησιμοποιήσετε τον διαδικτυακό τόπο www.bonumterrae.gr και διενεργήσετε ή αποπειραθείτε να διενεργήσετε, μέσω αυτού, συναλλαγές με την Εταιρία, παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι, έχετε κατανοήσει και ότι, συμφωνείτε με τους εν λόγω όρους, κανόνες, δηλώσεις και προϋποθέσεις, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των συμβάσεων της Εταιρίας, πλην αντίθετης, ρητής μεταξύ των μερών, συμφωνίας.
Η είσοδος, περιήγηση, χρήση και διενέργεια ή απόπειρα διενέργειας συναλλαγών μέσω της παραπάνω ιστοσελίδας συνιστά αμάχητο τεκμήριο ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις και συνεπάγεται την ρητή, χωρίς περιορισμό και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση σας και πλήρη αποδοχή τους.
Σε περίπτωση διαφωνίας οφείλετε να απέχετε από την είσοδο, χρήση και διενέργεια ή απόπειρα διενέργειας συναλλαγών μέσω του διαδικτυακού τόπου. Με την είσοδό σας, δηλώνετε ότι είστε ενήλικας και ότι έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, δεσμεύεστε δε ότι, δεν θα επιτρέψετε τη χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανήλικους ή από άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας. Αν γίνει τέτοια χρήση των στοιχείων και των κωδικών σας, υπεύθυνος είστε αποκλειστικά εσείς. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να τηρείτε τους βασικούς κανόνες της ασφάλειας των συναλλαγών μέσω διαδικτύου. Για οποιαδήποτε απορία αναφορικά με τα παραπάνω, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρία με τους κάτωθι τρόπους:
α) e-mail
β) τηλέφωνο
γ) φαξ

Οροι

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

1.1. Η Εταιρία προβάλλει στον ιστότοπο τα προϊόντα που επιθυμεί, διατηρώντας απόλυτη διακριτική ευχέρεια κατά την επιλογή τους. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει προϊόντα, από αυτά που διατίθενται προς πώληση μέσω του ιστότοπου, οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
1.2. Η Εταιρία δεν ευθύνεται σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο εκτός του ελέγχου της, δεν είναι προσβάσιμη η ιστοσελίδα, λόγω τεχνικών προβλημάτων που μπορεί να παρουσιασθούν στους επισκέπτες ή/και χρήστες, όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον ιστότοπο ή κατά τη διάρκεια της επίσκεψης/χρήσης του και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με αυτόν.
1.3. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας της ιστοσελίδας της ή/και τυχόν τρίτων ιστοσελίδων, μέσω των οποίων μεταδίδεται το περιεχόμενό της, στην οποία δικαιούται και η ίδια να προβεί, εφόσον λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο, κατά την κρίση της, πλήττει ή δύναται να πλήξει την ασφάλειά της ή/και βρίσκεται σε αντίθεση με την νομοθεσία και τους παρόντες όρους, δεσμεύεται όμως να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την εύρυθμη λειτουργία τους.
1.4. Σε περίπτωση διόδευσης των επισκεπτών ή/και χρηστών της ιστοσελίδας της Εταιρίας σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners) ή σε περίπτωση επίσκεψης διαδικτυακών τόπων τρίτων μέσω/λόγω διαφημίσεων αναρτημένων στην ιστοσελίδα της Εταιρίας, η Εταιρία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες τους και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία ήθελε τυχόν προκληθεί εκ της χρήσεώς τους.
1.5. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να τροποποιήσει, ανακαλέσει ή διακόψει τη δυνατότητα πρόσβασης ή/και χρήσης του ιστοτόπου (ολικά ή μερικά), ακυρώνοντας τον κωδικό που έχει χορηγηθεί ή διά άλλου μέσου και/ή να αναστείλει το δικαίωμα πρόσβασης και/ή να αρνηθεί οποιαδήποτε τρέχουσα ή μελλοντική πρόσβαση ή/και χρήση του ιστοτόπου ή/και διενέργεια ή/και απόπειρα διενέργειας συναλλαγής μέσω αυτού, σε περίπτωση που παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων ή έχει οιεσδήποτε ενδείξεις ότι παραβιάζονται δικαιώματα τρίτων. Ομοίως, η Εταιρία έχει το δικαίωμα να θέσει όρια στην πρόσβαση ή/και χρήση του ιστοτόπου ή/και διενέργεια ή/και απόπειρα διενέργειας συναλλαγών μέσω αυτού και να λάβει οιοδήποτε άλλο μέτρο, προκειμένου να εξασφαλίσει τη χρήση του ιστοτόπου από άλλους επισκέπτες ή/και χρήστες, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι παρεμποδίζεται η πρόσβαση ή/και χρήση του ή/και διενέργεια συναλλαγών από τρίτους. Σε περίπτωση που μια τέτοια τροποποίηση, ανάκληση, διακοπή ή αναστολή λάβει χώρα, ο επισκέπτης ή/και χρήστης δεν αποκτά, για το λόγο αυτόν, κανένα δικαίωμα για αποζημίωση, ούτε οποιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Εταιρίας ή των συνεργαζόμενων με αυτήν επιχειρήσεων.
1.6. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας και τους όρους και προϋποθέσεις πρόσβασης, χρήσης και συναλλαγών, μέσω αυτής, κατά την απόλυτη κρίση της, οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη σχετική ενημέρωση των επισκεπτών ή/και χρηστών. Οι επισκέπτες ή/και χρήστες φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά, αν έχουν επέλθει τροποποιήσεις στους όρους χρήσης. Η Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να αιτείται οποτεδήποτε την αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων πρόσβασης, χρήσης και διενέργειας συναλλαγών του ιστότοπου, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιούνται, συμπληρώνονται και ισχύουν. Η οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή δεν ισχύει και δεν επηρεάζει ήδη τοποθετημένες προς εκτέλεση παραγγελίες.
1.7. Η Εταιρία δικαιούται να προβαίνει σε τηλεφωνική ή, με οιονδήποτε τρόπο, προσωπική επικοινωνία με τον επισκέπτη ή/και χρήστη, προς επαλήθευση των ατομικών του στοιχείων.
1.8. Κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει σε σχέση με την πρόσβαση ή/και χρήση του ιστότοπου, την εφαρμογή των παρόντων όρων ή/και τις συναλλαγές της Εταιρίας μας με τους επισκέπτες ή/και χρήστες, μέσω αυτού, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας και σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο.
1.9. Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρήσης του ιστότοπου θεωρείται αποδεκτή ως υπογεγραμμένο έγγραφο.

2. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

2.1. Οι επισκέπτες ή/και χρήστες της ιστοσελίδας αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη, σύμφωνη με τα χρηστά ήθη, επιμελή και πρόσφορη χρήση αυτής και ότι θα τηρούν την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και δεοντολογικούς κανόνες. Οι ως άνω υποχρεούνται να απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά ήθη, αθέμιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας και να μην προβαίνουν σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία ή να προσβάλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την Εταιρία ή τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο τις παρεχόμενες μέσω αυτής υπηρεσίες ή να χαρακτηρισθούν ποινικά κολάσιμες.
2.2. Οι επισκέπτες ή/και χρήστες του ιστότοπου αποδέχονται και δεσμεύονται ότι, δε θα τον χρησιμοποιούν για αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβούς προς τους ανηλίκους περιεχομένου. Το ως άνω περιεχόμενο δεν επιτρέπεται, σύμφωνα με τη νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις, να αναμεταδοθεί.
2.3. Οι επισκέπτες ή/και χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας, ούτε να παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτής, αλλά ούτε δύναται να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών ή/και χρηστών.
2.4. Οι επισκέπτες ή/χρήστες φέρουν αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του ιστότοπου και για κάθε τυχόν ζημία που ήθελε προκληθεί στους ίδιους ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ' αιτίας ή εξ' αφορμής της ως άνω χρήσης, όπως και σε πλήρη αποζημίωση της Εταιρίας έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσμα παράνομης ή αντίθετης, με τους εκάστοτε όρους και τη νομοθεσία, χρήσης του διαδικτυακού τόπου και εν γένει σε αποζημίωση κάθε θετικής ή/και αποθετικής ζημίας της.
2.5. Για την επιτυχή πρόσβαση και χρήση του ιστότοπου, παρέχεται στο χρήστη μοναδικό όνομα (username), που τον χαρακτηρίζει και κωδικός (password), μέσω των οποίων γίνεται και η ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων του χρήστη. Ο χρήστης υποχρεούται όπως διατηρήσει κρυφούς και σε ασφαλές μέρος το μοναδικό όνομα και κωδικό πρόσβασης.
2.6. Σε περίπτωση που παρέχεται στον επισκέπτη ή/και χρήστη, η δυνατότητα να δημοσιεύει απόψεις σχετικά με κάποιο, εκ των εκτιθέμενων στον ιστότοπο, προϊόντων καθώς και να σχολιάζει άρθρα και απόψεις που δημοσιεύονται σε αυτόν, το περιεχόμενο αυτών παραμένει στην αποκλειστική ευθύνη του.
2.7. Ο επισκέπτης ή/και χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι, οι πληροφορίες αυτές δημοσιεύονται μετά από προηγούμενο έλεγχο από τους διαχειριστές της ιστοσελίδας, οι οποίοι διατηρούν το ανέλεγκτο δικαίωμα, με την ανωτέρω ιδιότητά τους, να μην εγκρίνουν την δημοσίευσή τους καθώς και να απομακρύνουν, εκ των υστέρων, οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευτεί από τον επισκέπτη ή/και χρήστη.
2.8. Ο επισκέπτης ή/και χρήστης κατανοεί και αποδέχεται ότι, ο διαδικτυακός τόπος δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο που έχει δημοσιευθεί από έτερο επισκέπτη ή/και χρήστη, του οποίου οι κρίσεις και οι απόψεις είναι απολύτως προσωπικές και ότι, η δημοσίευσή τους δε ερμηνεύεται ως συμφωνία ή αποδοχή αυτών ή συμφωνία επί της ορθότητάς τους από την Εταιρία.

3. ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

3.1. Οι, μέσω του ιστότοπου, μεταξύ της Εταιρίας και του αγοραστή ,συμβάσεις δύνανται, κατ’ επιλογήν του αγοραστή, να πραγματοποιηθούν στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα. Η επιλογή της γλώσσας προϋποθέτει την κατανόησή της (γραφή και ανάγνωση) και συνιστά αντίστοιχη δήλωση προς την Εταιρία.
3.2. Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να ζητήσει την ολική ή εν μέρει υπαναχώρηση από την πώληση εντός δέκα τεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από τον ίδιο ή από τρίτο πρόσωπο, διάφορο του μεταφορέα, υποδειχθέν όμως από τον αγοραστή, είτε με την εμπρόθεσμη αποστολή συμπληρωμένης προσηκόντως της προβλεπόμενης στον ως άνω Νόμο φόρμας υπαναχώρησης, είτε με επιστολή, με την οποία θα γνωστοποιείται στην Εταιρία, με ταχυδρομείο, φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ρητά, με σαφήνεια και ανέκκλητα, η βούληση υπαναχώρησής του από την πώληση, εξαιρουμένων ρητά των προβλεπόμενων στον Ν. 2155/1994 περιπτώσεων. Ο αγοραστής μπορεί να χρησιμοποιήσει ως πρότυπο την φόρμα υπαναχώρησης, κατεβάζοντάς την από τον ακόλουθο σύνδεσμο: πρότυπο φόρμας υπαναχώρης. Στην τελευταία περίπτωση, η Εταιρία θα διαβιβάσει στον αγοραστή, χωρίς καθυστέρηση, πάνω σε σταθερό μέσο, επιβεβαίωση λήψης της δήλωσης υπαναχώρησης.
3.3. Ειδικότερα, δεν αναγνωρίζεται δικαίωμα αναιτιολόγητης υπαναχώρησης και εξαιρούνται ρητά εκ του νόμου, τα προϊόντα που, λόγω της φύσης τους, υπόκεινται σε αλλοίωση ή σύντομη λήξη ή που είναι ευπαθή ή ευαίσθητα καθώς και τα προϊόντα, τα οποία, για λόγους υγείας ή υγιεινής, δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή και τα οποία έχουν αποσφραγισθεί μετά την παράδοση. Τα προϊόντα αυτά, καθορίσθηκαν με κριτήρια, νομοθετικά προσδιορισθέντα, όπως η εύθραστη φύση τους, η ευκολία αλλοίωσής τους και οι ενδεικνυόμενες συνθήκες συντήρησης και διατήρησης. Προϊόντα εξαίρεσης από την υπαναχώρηση.
3.4. Για όσα προϊόντα είναι επιτρεπτή η άσκηση δικαιώματος υπαναχώρησης, η εμπρόθεσμη άσκησή του υποχρεώνει τον αγοραστή να επιστρέψει το προϊόν στην Εταιρία, εντός δεκατεσσάρων ημερών, στην κατάσταση που το παρέλαβε, με την αρχική συσκευασία του ακέραιη, μη αποσφραγισμένο ή χρησιμοποιημένο, έστω και εν μέρει, κατάλληλο, για την χρήση που προορίζεται, από έτερο αγοραστή. Παράλληλα, ο αγοραστής υποχρεούται να επιστρέψει μαζί με το προϊόν και τα έγγραφα που το συνόδευαν και δη την απόδειξη λιανικής ή το τιμολόγιο πώλησης, εγγυόμενος ότι, το διατήρησε στις ενδεδειγμένες συνθήκες. Ο αγοραστής επιβαρύνεται με το άμεσο κόστος επιστροφής, σε κάθε περίπτωση που το προϊόν έχει εξέλθει της φυσικής κατοχής της Εταιρίας, με σκοπό την παράδοση στον αγοραστή. Εάν τα προϊόντα από τη φύση τους δεν μπορούν, υπό κανονικές συνθήκες, να επιστραφούν με τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης (π.χ. ταχυδρομικώς), ο αγοραστής επιβαρύνεται με την δαπάνη επιστροφής με τον ενδεδειγμένο τρόπο επιστροφής, το κόστος του οποίου εκτιμάται κατά προσέγγιση στο κόστος αποστολής.
3.5. Η Εταιρία, αφού ελέγξει και διαπιστώσει την συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, επιστρέφει το αντίτιμο του προϊόντος στον αγοραστή ανέξοδα, εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που ενημερώθηκε για την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον αγοραστή, άλλως έως ότου το προϊόν αποδεδειγμένα επιστρέφεται και με τα ίδια μέσα πληρωμής, που χρησιμοποιηθήκαν για την αρχική συναλλαγή, πλην αντίθετης ρητής συμφωνίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το αντίτιμο δεν επιστρέφεται και το προϊόν παραλαμβάνεται από τον αγοραστή στην έδρα της Εταιρίας ή του αποστέλλεται, κατόπιν συνεννόησης, επιβαρυνόμενος όμως ο αγοραστής με τις δαπάνες αποστολής.
3.6. Η Εταιρία προτείνει και συνάγει ότι, ο αγοραστής, κατά την παράδοση της παραγγελίας, ελέγχει προσωπικά την κατάσταση του προϊόντος και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστώνονται άμεσα, τυχόν εμφανή ελαττώματα ή προβλήματα της παραγγελίας του, της συσκευασίας ή του προϊόντος.
3.7. Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντος λόγω αποδεδειγμένου πραγματικού ελαττώματος ή αποδεδειγμένης έλλειψης συνομολογημένης ιδιότητας, από υπαιτιότητα της Εταιρίας, το προϊόν μετά των εγγράφων που το συνόδευαν και δη μετά της απόδειξης λιανικής ή του τιμολογίου πώλησης, θα παραλαμβάνεται μόνον από συνεργαζόμενο μεταφορέα της Εταιρίας ή με οποιοδήποτε άλλο μέσο η Εταιρία υποδείξει και από την διεύθυνση παράδοσης που είχε δηλωθεί κατά την τοποθέτηση της παραγγελίας.
3.8. Σε περίπτωση επιστροφής τιμήματος διά μέσου τρίτου παρόχου πληρωμών (π.χ. paypal, πιστωτική κάρτα κ.λ.π.), για τυχόν επιβάρυνση με προμήθεια του αγοραστή, βάσει των όρων χρήσης και λειτουργίας του παρόχου πληρωμών ή καθυστέρηση εκτέλεσης της εντολής πληρωμής, που εμπρόθεσμα έχει δώσει η Εταιρία, στους συνεργαζόμενους παρόχους υπηρεσιών πληρωμής, δεν ευθύνεται η Εταιρία.
3.9. Η παραγγελία, που υποβάλλεται μέσω του ιστότοπου, δύναται είτε να παραληφθεί από τον αγοραστή από την έδρα της Εταιρίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 9:00 έως 18:00, είτε σε άλλον χρόνο, κατόπιν συνεννόησης, είτε να αποσταλεί σε αυτόν, επιλέγοντας ο τελευταίος έναν εκ των διαθέσιμων τρόπων αποστολής. Συγκεκριμένα - και ανάλογα με τον όγκο/βάρος της εκάστοτε παραγγελίας -, η παραγγελία αποστέλλεται: α) με ίδια μέσα από την Εταιρία, β) με το ταχυδρομείο, γ) με εταιρία ταχυμεταφορών (courier), δ) με μεταφορική εταιρία, με την οποία συνεργάζεται η Εταιρία, ανάλογα με τον προορισμό της αποστολής. Τόσο οι διαθέσιμες, ανά προϊόν, επιλογές αποστολής, όσο και το κόστος αποστολής, γνωστοποιούνται στον αγοραστή πριν την υποβολή της παραγγελίας του στον ιστότοπο. Το κόστος αποστολής της παραγγελίας επιβαρύνει τον αγοραστή και επαυξάνει το συνολικό κόστος της παραγγελίας. Όταν το κόστος της παραγγελίας επαυξανόμενο από το ΦΠΑ (μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους αποστολής) υπερβαίνει το ποσό των πενήντα ευρώ (€ 50) τότε, για τις παραδόσεις προϊόντων εντός της ελληνικής επικράτειας, το κόστος της αποστολής επιβαρύνει την Εταιρία. Σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατόν να αποσταλεί η παραγγελία, με τον τρόπο που έχει επιλέξει ο αγοραστής, η Εταιρία επικοινωνεί και ενημερώνει τον αγοραστή, πριν την αποστολή της παραγγελίας σε αυτόν και συμφωνεί μαζί του την αποστολή της παραγγελίας με κάποιον άλλο εκ των διαθεσίμων τρόπων, επιβαρυνόμενος ο αγοραστής με το αντίστοιχο κόστος αποστολής. Σε περίπτωση διαφωνίας, η παραγγελία ακυρώνεται και εφόσον έχει καταβληθεί το αντίτιμο, αυτό επιστρέφεται. Ο εκάστοτε παραλαβών την παραγγελία υποχρεούται να υπογράφει το σχετικό έγγραφο παραλαβής.
3.10. Η Εταιρία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αμελλητί εκτέλεση κάθε παραγγελίας, που υποβάλλεται μέσω του ιστότοπου. Εντός των επόμενων δύο εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της παραγγελίας και πίστωσης του συνολικού κόστους αυτής, η Εταιρία επεξεργάζεται την παραγγελία που υποβλήθηκε, προκειμένου να αποστείλει τα προϊόντα στον αγοραστή. Υπό την προϋπόθεση ότι, όλα τα προϊόντα της παραγγελίας υπάρχουν σε απόθεμα, τα προϊόντα αναμένεται, κατ’ εκτίμηση, να παραδοθούν στον υποδειχθέντα από τον αγοραστή τόπο παράδοσης: α) εντός μίας εργάσιμης ημέρας από την αποστολή τους, όταν παραδίδονται, εντός της Αττικής, με ίδια μέσα της Εταιρίας, β) εντός τριών εργασίμων ημερών από την αποστολή τους, όταν η παράδοση των προϊόντων της παραγγελίας γίνεται, εντός της ελληνικής επικράτειας, με την μεσολάβηση εταιρίας ταχυμεταφορών ή μεταφορικής εταιρείας ή ταχυδρομικής υπηρεσίας και γ) κατόπιν συνεννόησης, το απώτερο εντός τριάντα ημερολογιακών ημερών, εκτός της ελληνικής επικράτειας. Σε περίπτωση που, δεν υφίσταται απόθεμα προϊόντος, που περιλαμβάνεται στην παραγγελία ή, σε περίπτωση που, ο χρόνος αποστολής υπερβαίνει τον εκτιμώμενο, η Εταιρία ενημερώνει, εντός δύο εργασίμων ημερών από την πίστωση του συνολικού κόστους της παραγγελίας τον αγοραστή, για τον εκτιμώμενο χρόνο αποστολής της παραγγελίας, οπότε ο αγοραστής επιβεβαιώνει προς την Εταιρία την επιθυμία του να συνεχισθεί η εκτέλεση της παραγγελίας με τους όρους αυτούς. Σε αντίθετη περίπτωση, η παραγγελία ακυρώνεται και επιστρέφεται τυχόν καταβληθέν αντίτιμο.

4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

4.1. Η Εταιρία διαθέτει τους κάτωθι τρόπους πληρωμής:
α) ηλεκτρονικά, με χρέωση της πιστωτικής, χρεωστικής ή προπληρωμένης κάρτας του αγοραστή μέσω της αντίστοιχης υπηρεσίας της Viva Payments,
β) με μετρητά (ή πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη κάρτα) στην έδρα της Εταιρίας (Αναστασίου Ζίννη 38, 11741, Αθήνα),
γ) με αντικαταβολή, μόνον εντός Αττικής,
δ) με κατάθεση στους, τηρούμενους από την Εταιρία, κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς:
Alpha Bank: GR96 0140 1490 1490 0232 0007 010
Εθνική Τράπεζα: GR52 0110 8910 0000 8914 4010 934
4.2. Η Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματός της να ανανεώνει οποτεδήποτε τις τιμές των προϊόντων, χωρίς προηγούμενη ειδική ενημέρωση των επισκεπτών ή/και χρηστών του ιστότοπου. Ομοίως ισχύει και για την εν γένει τιμολογιακή της πολιτική, τυχόν προσφορές και εκπτώσεις, τις οποίες δύναται να επιλέγει και να διενεργεί ελεύθερα καθώς και να τροποποιεί, ανανεώνει ή/και αποσύρει οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή/και τήρηση προθεσμίας.
4.3. Οι μεταβολές των τιμών δεν επηρεάζουν παραγγελίες, που έχουν ήδη καταχωρηθεί.
4.4. Σε περίπτωση σφάλματος στην τιμή οποιουδήποτε εκ των προϊόντων, που εμπορεύεται η Εταιρία μέσω του ιστότοπου, θα ενημερώνεται ο αγοραστής αμελλητί, ο οποίος θα επιβεβαιώνει την παραγγελία με την ορθή τιμή της άλλως, η παραγγελία θα ακυρώνεται και εφόσον έχει καταβληθεί το αντίτιμο, αυτό θα επιστρέφεται.
4.5. Η πληρωμή γίνεται μόνο σε ευρώ. Στη τιμή δεν συμπεριλαμβάνονται έξοδα αποστολής, τα οποία επαυξάνουν (προστίθενται) το συνολικό κόστος της παραγγελίας, πριν την υποβολή της. Τα έξοδα αντικαταβολής, όπου απαιτούνται, επιβαρύνουν την Εταιρία.

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ - ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

5.1. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρέχεται "ως έχει", χωρίς καμία προϋπόθεση ή εγγύηση, ρητή ή έμμεση και δη για την ακρίβειά της, την απρόσκοπτη, αδιάκοπη και άνευ σφαλμάτων και ελαττωμάτων, πρόσβαση και χρήση αυτής. Η Εταιρία, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, πληρότητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα.
5.2. Η Εταιρία και οι προμηθευτές της, οι υπάλληλοι ή άλλοι αντιπρόσωποί της, οι πάροχοι περιεχομένου και οι διαφημιστές της δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, άμεσων, έμμεσων, ειδικών, επακόλουθων, τιμωρούμενων ή τυχαίων βλαβών ή ζημιών για απώλεια χρήσης, κερδών, πελατών, δεδομένων ή άλλων περιουσιακών στοιχείων, ζημιών στη φήμη ή την υπόληψη, διαφυγόν κέρδος, διαφυγόντα εισοδήματα, λήψη απόφασης, διενέργεια συναλλαγής ή αποτροπή διενέργειας συναλλαγής και οποιεσδήποτε αξιώσεις τρίτων μερών, οι οποίες μπορούν, εν πάσει περιπτώσει, να προκύψουν από την πρόσβαση, περιήγηση, χρήση, την αδυναμία χρήσης, τη λειτουργία ή αστοχίες της παρούσας ιστοσελίδας ή των συνδεδεμένων σελίδων ή οποιουδήποτε υλικού αναρτάται σε αυτήν, ανεξάρτητα από το αν αυτές οι ζημιές ήταν δυνατό να προβλεφθούν ή η Εταιρία γνώριζε ή είχε τη δυνατότητα να γνωρίζει αυτή την πιθανότητα.
5.3. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας από επισκέπτες ή/και χρήστες, οι οποίοι δεν έχει δικαιοπρακτική ικανότητα. Σε ανηλίκους επιτρέπεται η χρήση της ιστοσελίδας μόνον με τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων, που ασκούν την επιμέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία τους και μόνον για τις επιμέρους σελίδες ή υπηρεσίες, που, σύμφωνα με το νόμο, δεν απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες.
5.4. Η Εταιρία δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που αναγράφονται στον ιστότοπο, στο βαθμό που αυτές είναι πρωτογενείς πληροφορίες, προερχόμενες από την ίδια ή τους συνεργάτες της. Δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσεως λάθη, που τυχόν έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας από ανωτέρω βία. Δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε χαρακτηριστικά, στοιχεία και τιμές προϊόντων ή/και λοιπές πληροφορίες, που διατίθενται μέσω του ιστοτόπου. Σε περίπτωση που, υποπέσει στην αντίληψη του επισκέπτη ή/και του χρήστη πληροφορία ασυνήθιστη και δη τιμή ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή, η Εταιρία επιδιώκει και αναμένει να λάβει γνώση από τον επισκέπτη ή/και τον χρήστη, πριν την υποβολή της παραγγελίας.
5.5. Η Εταιρία δεν ευθύνεται για την πληρότητα και εγκυρότητα μη πρωτογενών πληροφοριών που αναμεταδίδει και αναπαράγει, καλή τη πίστη, από, κατά γενική παραδοχή, έγκυρα και αξιόλογα μέσα.
5.6. Η Εταιρία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων. Ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
5.6. Η Εταιρία ευθύνεται μόνο για βαριά αμέλεια και δόλο, σε περίπτωση καθυστέρησης στην παράδοση παραγγελθέντων προϊόντων και για πληροφορίες που η ίδια δίνει ή υπηρεσίες που παρέχει μέσω του δικτυακού τόπου της.
5.7. Η Εταιρία ευθύνεται, σύμφωνα με τον νόμο, αποκλειστικά και μόνον για αποδεδειγμένα πραγματικά ελαττώματα και αποδεδειγμένη έλλειψη συνομολογημένων ιδιοτήτων των προϊόντων, ως αυτά περιγράφονται στην ιστοσελίδα.

6. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

6.1. Η Εταιρία λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την διασφάλιση του απορρήτου και για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με την σχετική κείμενη νομοθεσία, που τηρεί.
6.2. Ο επισκέπτης ή/και χρήστης του ιστότοπου αναγνωρίζει, αποδέχεται και δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι:
(α) Η παροχή της απαιτούμενης υπηρεσίας και εν γένει η διεκπεραίωση των συναλλαγών μέσω της ιστοσελίδας, όπως αυτή εκάστοτε εξυπηρετείται το βέλτιστον, ακόμη και με την προηγούμενη άμεση επικοινωνία μεταξύ της Εταιρίας και του επισκέπτη ή/και χρήστη, απαιτεί τη δημιουργία και επεξεργασία εγγράφως, με ηλεκτρονικά ή τηλεπικοινωνιακά μέσα, αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει τα προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες που γνωστοποιεί ο επισκέπτης ή/και χρήστης κατά την εγγραφή ή/και κατά τη διενέργεια των συναλλαγών, το οποίο αρχείο θα τηρείται από την Εταιρία «BONUM TERRAE A.E.» και τη/τις συνεργαζόμενη/ες εταιρεία/ες, ως ελεγκτές, για το σκοπό της διαχείρισης του πελατολογίου της, της προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών της και της υποστήριξης, της προώθησης και της εκτέλεσης της παραγγελίας/συναλλαγής. Η Εταιρία συνεργάζεται με παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (για παράδειγμα επιχειρήσεις πιστωτικών καρτών, τράπεζες, υπηρεσίες μεταφοράς χρημάτων όπως το Paypal, εταιρείες μεταφορών και ταχυμεταφορών (courier), εταιρίες είσπραξης οφειλών κλπ.), υπηρεσίες καταγραφής στατιστικών, παρόχους υπηρεσιών ΙΤ (π.χ. κέντρα υπολογιστών, host providers, υπηρεσίες backup, υπηρεσίες βάσεων δεδομένων), απαραίτητων για την διενέργεια της επιχειρηματικής της δραστηριότητας ή και την εξασφάλιση των δεδομένων ή και την εξυπηρέτηση των χρηστών του ιστότοπου. Αυτοί οι πάροχοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα, εφόσον είναι απαραίτητα για την λειτουργία των υπηρεσιών τους. Αυτοί οι πάροχοι είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθώς και τους κανονιστικούς νόμους προστασίας προσωπικών δεδομένων της ελληνικής νομοθεσίας. Εντούτοις, η Εταιρία δεν εγγυάται την ασφάλεια δεδομένων που μεταδίδονται μέσω δικτύων, στον βαθμό που η προστασία αυτών δεν επιτυγχάνεται με τη λήψη πρόσφορων μέτρων ασφάλειας που επιβάλλονται από τη νομοθεσία, και δεν αναλαμβάνει τη σχετική οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, υλική ή μη ζημία που ενδεχομένως υπέστη ο χρήστης από την πρόσβασή του στο διαδίκτυο. Για το λόγο αυτόν, η πρόσβαση, η περιήγηση, η χρήση της ιστοσελίδας ή/και η εγγραφή ως χρήστη συνιστούν αμάχητο τεκμήριο γνώσης και ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων της παρούσας και συνεπάγονται την παροχή της ρητής και ανεπιφύλακτης συγκατάθεσης και συναίνεσης κάθε επισκέπτη ή/και χρήστη προς τη «BONUM TERRAE A.E.» και τη/τις συνεργαζόμενη/ες εταιρεία/ες, προκειμένου να καταχωρήσουν τα προσωπικά του στοιχεία σε αρχείο που θα δημιουργηθεί κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως ισχύει, του Ν. 2774/1999 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Οι επισκέπτες ή/και χρήστες της ιστοσελίδας, με την παροχή των προσωπικών τους στοιχείων συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για την υποστήριξη της εκτέλεσης των συναλλαγών με την Εταιρία και για την με οποιονδήποτε τρόπο μελλοντική επικοινωνία μαζί τους. Η Εταιρία δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που παρεμποδίζεται η παροχή της αιτούμενης υπηρεσίας, λόγω μη γνωστοποίησης από τον επισκέπτη ή/και χρήστη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.
(β) Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, που αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο, παραμένουν απόρρητα, μη διαβιβάσιμα και μη κοινοποιήσιμα σε τρίτους. Ενδέχεται να λαμβάνουν γνώση αυτών μόνον οι υπάλληλοι, προστηθέντες ή συνεργάτες, που χρησιμοποιούνται από τον ελεγκτή δεδομένων της ιστοσελίδας και στους οποίους αυτός έχει αναθέσει την παροχή υπηρεσιών του, καθώς επίσης και οι υπάλληλοι δεδομένων και διαχειριστές, στους οποίους ο ελεγκτής επεξεργασίας παρέδωσε ενημερωμένη λίστα των δεδομένων της ιστοσελίδας.
(γ) Σε κάθε περίπτωση, ο επισκέπτης ή/και χρήστης διατηρεί τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης στο αρχείο προσωπικών δεδομένων για έλεγχο/μεταβολή/διαγραφή των στοιχείων του και αντίρρησης στην επεξεργασία τους βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997.
(δ) Η Εταιρία δικαιούται να χρησιμοποιήσει ορισμένα από τα προσωπικά στοιχεία του επισκέπτη ή/και χρήστη για την αποστολή σε αυτό ενημερωτικού/διαφημιστικού υλικού από την εταιρία «BONUM TERRAE A.E.», εφόσον o επισκέπτης ή/και χρήστης έχει συναινέσει γι’ αυτό κατά την πρόσβαση, περιήγηση ή/και χρήση του ιστότοπου.
(ε) Τα, τηρούμενα στο αρχείο, προσωπικά στοιχεία και πληροφορίες, δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές, κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές νομοθετικές διατάξεις.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

7.1. Το σύνολο του περιεχομένου του ιστοτόπου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: περιγραφές προϊόντων, εικόνες, κείμενα, γραφικά, φωτογραφίες, ψηφιακά φωνογραφήματα, προγράμματα, πηγαίος κώδικας, ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες, δεδομένα, σχεδιαγράμματα, απεικονίσεις, εμπορικά σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, ονόματα, λογότυπα, ονομασίες προϊόντων και εν γένει όλα τα ψηφιακά αρχεία κλπ.) καθώς και οι παρεχόμενες από την Εταιρία, τους συνεργάτες, παραγωγούς και αντιπροσώπους της, υπηρεσίες, που έχουν εισαχθεί στον ιστότοπο, αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας που ανήκει αποκλειστικά στην Εταιρία ή στους προμηθευτές του περιεχομένου της και διέπεται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές, κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και η εμφάνισή τους στον παρόντα ιστότοπο, επ’ ουδενί συνιστά ή επιτρέπει την ελεύθερη χρήση τους ή/και αναπαραγωγή τους με οποιονδήποτε τρόπο. Επισημαίνεται ότι, το περιεχόμενο στου ιστότοπου διατίθεται στους επισκέπτες ή/και χρήστες αυτού αυστηρά για προσωπική (μη εμπορική ή κερδοσκοπική ή δημόσια) χρήση.
7.2. Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, επανέκδοση, μεταφορά, αποθήκευση, φόρτωση (downloading), μεταποίηση, αναδημοσίευση, διάδοση ή μετάδοση, διανομή, πώληση και μεταπώληση, έκδοση, εκτέλεση και εν γένει ανακοίνωση του περιεχομένου του ιστότοπου ή χρήση αυτού, με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς την ρητή, προηγούμενη, έγγραφη συναίνεση της Εταιρίας. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή ιδιωτικής χρήσεως, ενός μόνο αντιγράφου ή τμήματος περιεχομένου του ιστότοπου με αποκλειστικό σκοπό και μόνο την υποβολή παραγγελίας του προϊόντος και υπό την προϋπόθεση της μη διαγραφής στοιχείων, που καταδεικνύουν την προέλευσή του από τον ιστότοπο. Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Η Εταιρία, οπωσδήποτε, επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόμιμο ή/ και συμβατικό δικαίωμά της.
7.3. Όλα τα άλλα εμπορικά σήματα, εικόνες, διακριτικά, ονομασίες προϊόντων, ονόματα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα που αντιπροσωπεύουν τρίτους ή/και αποτελούν κατοχυρωμένα σήματα και προϊόντα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων και εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους, εμπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εμφάνισή τους σε αυτήν δεν αποτελεί και δε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβασή ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους. Ως εκ τούτου, η Εταιρία δεν ευθύνεται από την, με οποιονδήποτε τρόπο, χρήση από τρίτους των ανωτέρω σημάτων και διακριτικών γνωρισμάτων των τρίτων μερών.